Soil treatment

Veelal wordt verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerkingsinstallatie. In verschillende gevallen is het echter meer duurzaam en minder duur om de ontgraven grond op de locatie te reinigen. On-site grondreiniging kan met verschillende technieken uitgevoerd worden.

Biologische grondreiniging

Veruit de meest kosten efficiënte en duurzame methodiek. Hierbij wordt met behulp van natuurlijk aanwezige bacteriën verontreinigde grond gereinigd. Van nature zijn de omstandigheden voor de bacteriën niet optimaal om de biologische afbraak op korte termijn te doen verlopen. Bij on-site grondreiniging worden de omstandigheden voor de biologische afbraak dusdanig geoptimaliseerd dat de biologische afbraak binnen een overzichtelijke termijn kan verlopen (< 1-2 jaar).