hOME

Declaração de privacidade

ENG

Greensoil Group (NV), located at Thor Park 8027 01.16 (3600 Genk), is responsible for the processing of personal data as presented in this privacy statement.

Contact details:
https://www.greensoilgroup.com
Thor Park 8027 01.16
3600 Genk
+32 (0)89 39 59 29

Personal data we process
Greensoil Group (NV) processes your personal data because you use our services and/or because you provide it to us yourself. Below is an overview of the personal data we process:
- First and last name
- Telephone number
- E-mail address

We use the following social media plugins.
- LinkedIn
- Youtube

Special and/or sensitive personal data we process
Our website and/or service does not intend to collect sensitive data on website visitors (who are under 16 years of age). If you are convinced that we have collected personal data about a minor without such consent, please contact us at info@greensoilgroup.com and we will delete this information.

For what purpose and on what basis do we process personal data
Greensoil Group (NV) processes your personal data for the following purposes:
- to be able to call or e-mail you if this is necessary to carry out our services
- to manage and improve our websites;
- for recruitment purposes;
- for other legitimate business purposes.
- to collect anonymous statistics, for example, statistics on the use of our websites

Automated decision-making
Greensoil Group (NV) takes responsibility for the automated processing of decisions on matters that may affect individuals. These are decisions that are made by computer programmes or systems, without a human being (e.g. an employee of Greensoil Group (NV) being involved. Greensoil Group (NV) uses the following computer programmes or systems: spam filter

How long we keep personal data
Greensoil Group (NV) does not keep your personal data longer than strictly necessary to fulfil the purposes for which your data is collected. We use the following retention periods for the following (categories) of personal data:no longer than necessary

Sharing personal data with third parties
Greensoil Group (NV) does not sell your data to third parties and only provides it to third parties if necessary for the performance of our agreement with you or to comply with a legal obligation. With companies that process your data on our behalf, we conclude a processor agreement to ensure the same level of security and confidentiality of your data.

Cookies, or similar techniques, that we use
Greensoil Group (NV) uses only technical and functional cookies. And analytical cookies that do not invade your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone the first time you visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and, for example, remember your preferences. They also allow us to optimise our website. You can opt out of cookies by setting your internet browser to no longer store cookies. In addition, you can also delete any information previously stored via your browser's settings.

Identify, correct or delete data
You have the right to access, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your possible consent to data processing or object to the processing of your personal data by Greensoil Group (NV) and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal data we hold on you in a computer file to you or another organisation named by you.You can send a request for inspection, correction, deletion, data transfer of your personal data or a request to withdraw your permission or object to the processing of your personal data to info@greensoilgroup.com.
To make sure that the request for inspection has been made by you, we ask you to send a copy of your proof of identity with the request. In this copy, black out your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip of numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen Service Number (BSN). This is to protect your privacy. We will respond to your request as soon as possible, but within four weeks. Greensoil Group (NV) would also like to inform you that you have the opportunity to lodge a complaint with the national supervisory authority.

How we secure personal data
Greensoil Group (NV) takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to counter abuse, loss, unauthorised access, unwanted disclosure and unauthorised modification. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of misuse, please contact our customer service or at info@greensoilgroup.com

Greensoil Group (NV), located at Thor Park 8027 01.16 (3600 Genk), is responsible for the processing of personal data as reflected in this privacy statement.

NL

Greensoil Group (NV), gevestigd aan Thor Park 8027 01.16 (3600 Genk), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.greensoilgroup.com
Thor Park 8027 01.16
3600 Genk
+32 (0)89 39 59 29

Persoonsgegevens die wij verwerken
Greensoil Group (NV) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres

We gebruiken we volgende social media plugins.
-LinkedIn
-Youtube

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@greensoilgroup.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Greensoil Group (NV) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- om onze websites te beheren en te verbeteren;
- voor aanwerving van personeel;
- voor andere rechtmatige zakelijke doeleinden.
- om anoniem statistieken te verzamelen, bijvoorbeeld, statistieken over het gebruik van onze websites;

Geautomatiseerde besluitvorming
Greensoil Group (NV) neemt verantwoording voor de geautomatiseerde verwerkingen van besluiten over zaken die  gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Greensoil Group (NV)) tussen zit. Greensoil Group (NV) gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: spam filter

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Greensoil Group (NV) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:niet langer dan noodzakelijk

Delen van persoonsgegevens met derden
Greensoil Group (NV) verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Greensoil Group (NV) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Greensoil Group (NV) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@greensoilgroup.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Greensoil Group (NV) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Greensoil Group (NV) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@greensoilgroup.com

Greensoil Group (NV), gevestigd aan Thor Park 8027 01.16 (3600 Genk), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.